top of page

REGULAMIN WARSZTATÓW

 

 

§ 1

Organizator

​Organizatorem warsztatów jest Firma SAT NAM LIFE Malwina Łaskawska, z siedzibą we Wrocławiu – Karwiany, ul. Jesionowa 16, 52-200 - właściciel witryny SatNamLife.co, reprezentowana przez Właściciela, Malwinę Łaskawską oraz PMG Sp. z o.o., ul. Niemczańska 39/6, 50-561 WROCŁAW, reprezentowana również przez Malwinę Łaskawską.

§ 2

Zasady uczestnictwa w szkoleniu

1. Uczestnikiem warsztatów może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem.

2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez zakupienie biletu Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

§ 3

Sposób płatności

Uczestnik nabywa prawo do udziału w warsztatach, spotkaniach czy eventach organizowanych przez Sat Nam Life Malwina Łaskawska, w oparciu o zamieszczone informacje na stronie www.satnamlife.co, poprzez dokonanie wpłaty na poniższe konto bankowe:

 

NR KONTA  - BANK SANTANDER: 97 1090 2398 0000 0001 3073 4145

SAT NAM LIFE Malwina Łaskawska, ul. Jesionowa 16, 52-200 Karwiany-Wrocław

NR KONTA  - BANK SANTANDER: 11 1090 1522 0000 0001 4753 6279

PMG Sp. z o.o., ul. Niemczańska 39/6, 50-561 WROCŁAW

Uczestnik proszony jest aby w tytule przelewu podać imię i nazwisko Uczestnika lub imiona i nazwiska Uczestników w przypadku zakupu udziału w warsztatach dla kilku osób oraz datę i nazwę warsztatów/spotkania/eventu.

  

§ 4

Rezygnacja i zwroty

1.  Uczestnik może dokonać rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, pisemnie za pośrednictwem adresu e-mailem: m.laskawska@satnamlife.co w terminie maksymalnie 14 dni od dnia zakupu biletu, lecz nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów szkolenia. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji na adres: m.laskawska@satnamlife.co  i potwierdzenia jej otrzymania ze strony Organizatora.

2. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy (z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).

3.  Uczestnik może wyznaczyć innego Uczestnika szkolenia informując o tym Organizatora drogą mailową na adres: m.laskawska@satnamlife.co  najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia/warsztatów/eventu.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma SAT NAM LIFE Malwina Łaskawska, z siedzibą w Karwianach 52-200, ul. Jesionowa 16, woj. Dolnośląskie – Autor i Właściciel Witryny SatNamLife.co oraz Organizator Eventów i Warsztatów pod tą samą nazwą, jak również firma PMG Sp. z o.o., ul. Niemczańska 39/6, 50-561 WROCŁAW, Organizator Eventów i Warsztatów pod nazwą SAT NAM LIFE.

2. Dane osobowe Uczestników są pobierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie dnia 25 maja 2018 r.

3.  W celu organizacji warsztatów/spotkań/eventów Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, miasto zamieszkania, wiek.

 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 3 powyżej, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 

5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.

6. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby organizacji ww Wydarzeń.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

8. Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe .

§ 6
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Udział w ww. Wydarzeniach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku (nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych) w celu promocji marki i kolejnych Wydarzeń.

2. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na fotografowanie i/lub filmowanie ma obowiązek zgłosić to przed Wydarzeniem (podczas rejestracji).

§ 7
Zmiany Regulaminu

1. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Uczestnicy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Uczestników, którzy zawarli Umowę z Organizatorem przed publikacją zmian.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie zgłoszenia na Szkolenie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone  Regulaminem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia na 3 dni przed planowanym dniem szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w przypadku braku zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia.

3.  Organizator może poinformować Uczestnika o odwołaniu szkolenia za pomocą poczty elektronicznej.

 

4.  W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Uczestnika kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.

 

5. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany programu, osób przeprowadzających szkolenie, terminu i/lub miejsca, w którym odbywa się dane szkolenie, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej. 

6. Wszelkie reklamacje związane z organizowanymi wydarzeniami należy zgłaszać do Organizatora na adres biuro@satnamlife.co wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zakończenia szkolenia.

bottom of page